Als jeugdraad zijn we in de eerste plaats een door de stad erkende adviesraad. Het officiƫle deel van onze werking bestaat dan ook uit het uitbrengen van adviezen aan het stadsbestuur van Oudenaarde. Dit kan zowel op vraag van het stadsbestuur als spontaan.

De advieswerking van de jeugdraad gebeurt door twee organen. Enerzijds is er de Algemene Vergadering (AV) waar van alle Oudenaardse jeugdbewegingen twee afgevaardigden naar worden uitgenodigd, aangevuld met jongeren die geen jeugdbeweging vertegenwoordigen ('geĆÆnteresseerde jongeren'). Anderzijds is er het Dagelijks Bestuur (DB) dat de vergaderingen van de AV voorbereidt en de input voor de adviezen verwerkt en neerschrijft.

Aangezien we als jeugdraad advies uitbrengen vanuit 'de Oudenaardse jeugd', gaan we bij elke adviesvraag op zoek naar wat de jeugd over het thema denkt. Afhankelijk van de resterende tijd, zoeken we deze input op de AV of zetten we een speciale actie op touw om ook de bredere jeugd te kunnen bevragen.

Het advies zelf wordt steeds opgesteld door leden van het DB. Alvorens het advies aan het stadsbestuur kan worden bezorgd, moet eerst door de Algemene Vergadering (AV) worden bekrachtigd. Om praktische redenen worden adviezen die op de AV werden samengesteld, meteen ook als goedgekeurd door de AV beschouwd.

Per submenu vindt u volgende zaken terug:

  • Onder Advies vindt u alle artikels met een advies als bijlage
  • Onder AV vindt u alle artikels over een Algemene Vergadering
  • Onder DB vindt u artikels over het doen en laten van het DB
  • Onder Verslag vindt u alle artikels met een verslag van een AV als bijlage