De jeugdraad is erkend als adviesraad van de stad. Zij adviseren het gemeentebestuur over alles wat jongeren in de ruime zin van het woord aanbelangt (fuiven en fuifruimte, hangplekken, speelruimte, repetitieruimte, grote evenementen voor jongeren, verkeersveiligheid, sportaccomodatie,… ). De onderwerpen die er aan bod komen worden door de leden zelf naar voor geschoven.

Er zijn ongeveer 7 algemene vergaderingen van de jeugdraad per schooljaar, telkens op vrijdagavond. In de algemene vergadering heeft iedere Oudenaardse jeugdvereniging én elke leerlingenraad zijn zitje. Ook "niet-georganiseerde jongeren" kunnen deel uitmaken van de jeugdraad. Maar deze laatste noemen wij liever "geïnteresseerde jongeren". De algemene vergadering draait om inspraak, informatieuitwissling en het bevorderen van de contacten tussen jeugdwerkers.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan organiseert de jeugdraad ook enkele ontspannende activiteiten. Zo is er de jaarlijkse jeugdraadquiz, de nieuwjaarsreceptie, highlandgames, dag van de jeugdbeweging , het podium op het Minderbroederplein tijdens de bierfeesten, ciné d'été, enz...

Heb je als leerlingenraad of als kritische jonge gast ook vragen, aandachtspunten, wensen, initiatieven, eisen die jouw leerlingenraad / school of alle oudenaardse kinderen en jongeren aanbelangen? Of wil je op de hoogte blijven van wat er in jouw stad allemaal gebeurd voor en door jongeren? Aarzel dan niet en kom ook je zegje doen in de Oudenaardse jeugdraad. Zo wordt de stem van jongeren écht gehoord in onze stad!

De Oudenaardse Jeugdraad wordt officieel erkend in de afsprakennota tussen de Stad Oudenaarde en de Oudenaardse adviesraden.